Roubenka Melánka

Ceník pronájmuObdobí

 

Pronájem celé Roubenky - ubytování na týden 

 

leden - duben 20.000,- Kč
květen - červen 20.000,- Kč
červenec - srpen 25.000,- Kč
září - listopad 20.000,- Kč

Silvestrovský pobyt

28. 12. - 2. 1. 2019

Vánoční pobyt:

23.12.-27.12. 2018

35.000,- Kč

30.000,- Kč

 

Rádi Vás ubytujeme na 2 noci.


Ceník na dvě noci:

2 noci               5 osob                 8.000,- Kč

                          4 osoby              7.600,- Kč

                          3 osoby              7.200,- Kč

                          2 osoby              6.800,- Kč 

Ubytování na více nocí po domluvě.

Domácí mazlíčky ponechte prosím doma.


Důležité upozornění:

Prosíme o příjezd po 16. 00 hod., nebo předchozí domluvou.

Odjezd nejpozději do 10.00 hod., nebo též domluvou.V ceně máte zahrnuto:

Ložní povlečení a ručníky.

Použití Finské sauny (skutečně spotřebované energie si hradí každý individuálně)

Palivové dřevo.

Použití plně vybavené kuchyně s chladničkou, mikrovlnou troubou, plynový

dvoupoltýnkový vařič, kávovar, rychlovarná konvice.


Do krásné pergoly na požádání zapůjčíme plynový gril, nebo klasický Weber a dispozici je i zabudovaný gril.

Nejen pro pány, zdarma zapůjčíme výčepní zařízení s chlazením (po dohodě předem zajistíme i sud piva).

2 x odpočinkové dřevěné polohovací lehátka s matrací.

Dětský nafukovací bazén.

Volná WIFI samozřejmostí.


Ceny skutečně spotřebovaných energií nejsou v ceně.

Cena plynu 1m3 - 15,- Kč

Cena elektřiny 1Kw 5,- Kč

 

 

Cena za 1 noc a 1 přistýlku 500,-Kč nebo dohodou (děti). 

Smlouva o pronájmu chalupy

 

Smlouva o pronájmu nemovitosti:

 

 

 

Jméno a příjmení: Lenka Štenglová

 

Adresa: Vysočina Rváčov 152, 53901

 

Telefon/mobil: +420725405323

 

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

(dále jen pronajímatel)

 

a

 

panem/paní

 

Jméno a příjmení: …………………………………………….

 

Datum narození: ………………………………………………..

 

Adresa, PSČ: …………………………………………………

 

Číslo OP: ...................................................................

 

Telefon/mobil: ………………………………………………..

 

e-mail: ……………………………………………………………

 

(dále jen nájemník)

 

uzavírají následující smlouvu o pronájmu:

 

1. Předmět smlouvy

 

Pronajímána bude nemovitost Roubenka Melánka, Vysočina Rváčov 152,  PSČ 539 01 (dále jen nemovitost) pro …………. osob.

 

2. Trvání pronájmu

 

Nemovitost bude pronajata:

 

Od…………………….,  16:00 hod.

 

Do…………………….., 10:00 hod.

 

 

 

3. Nájemné

 

Nájemné je stanoveno smluvně na …………………. .

 

Mimo výše uvedené bude účtována elektrická energie dle skutečné spotřeby. První a poslední den pronájmu bude odečten aktuální stav elektroměru.

 

 

 

4. Povinnosti nájemníka

 

Nájemník je povinen chovat se k nemovitosti a jejímu vybavení s veškerou péčí. Zaviněné škody musí nájemník finančně nahradit. Nájemník je povinen na začátku pronájmu zkontrolovat nemovitost a její vybavení, jejich stav, funkčnost a případné nedostatky ihned nahlásit pronajímateli. V případě, že dojde  ke škodám v průběhu doby trvání nájmu, je nájemník povinen toto bezodkladně nahlásit pronajímateli. V případě vzniku škody zaviněné nájemníkem je pronajímatel oprávněn domáhat se náhrady za vzniklou škodu. Nájemník je povinen uhradit případnou škodu vzniklou na nemovitosti a jejím vybavení, a to v plné výši, včetně náhrady ušlého zisku ve výši platné ceny za pronájem po celou dobu, po kterou bude nemovitost nebo její část vyřazena z provozu. Tuto povinnost má host i v případě, že škodu způsobí děti nebo jiné osoby užívající nemovitost spolu s nájemníkem.

 

 

 

 

 

5. Vratná kauce

 

Nájemník na počátku pronájmu uhradí pronajímateli vratnou kauci ve výši 2000Kč. Kauce bude vrácena na konci pronájmu v plné výši, pokud nedojde vinou nájemníka nebo vinou ostatních osob užívajících nemovitost ke škodě na nemovitosti nebo jejím vybavení. V případě zjištěných zaviněných škod má pronajímatel právo ponechat si odpovídající část, případně celou částku jako náhradu způsobené škody. Tímto nezaniká povinnost nájemníka uhradit případný ušlý zisk způsobený jím zaviněnou škodou nebo škodou.

 

 

 

6. Domovní řád

 

Nájemník je povinen dodržovat Domovní řád. Domovní řád je umístěn v prostorách nemovitosti a na webových stránkách.

 

 

 

7. Požární poplachová směrnice

 

Nájemník je povinen dodržovat požární poplachovou směrnici, která je umístěna v prostorách nemovitosti.

 

 

 

8. Odstoupení od smlouvy

 

Nájemník je oprávněn odstoupit od smlouvy. V případě takového odstoupení náleží pronajímateli odškodné/storno poplatek ve výši uhrazené zálohy.

 

Pronajímatel nevyžaduje žádný storno poplatek v případě, že nájemník najde za sebe náhradní osobu, která si nemovitost pronajme za stejných podmínek v uvedeném termínu.

 

Nájemník má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu, pokud na počátku pronájmu zjistí, že nemovitost nesplňuje základní hygienické normy, případně je z  jiných závažných důvodů zcela neobyvatelná. V takovém případě tak musí učinit ihned v den nástupu při převzetí pronajímané nemovitosti. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

 

Pronajímatel má právo odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě výskytu objektivních závažných příčin, jako jsou živelné katastrofy, havárie apod., které znemožňují provozování nemovitosti. V takovém případě se vrací zaplacená záloha za pronájem.

 

Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o pronájmu v případě hrubého porušení Domovního řádu nájemníkem. V takovém případě je nájemník povinen na výzvu pronajímatele  nemovitost opustit bez nároku na vrácení peněz za pronájem.

 

 

 

9. Platební podmínky

 

Nájemník je povinen zaplatit zálohu ve výši 50% celkové ceny pronájmu, tj. ……………….., poté mu bude rezervace závazně potvrzena.

 

Zbývajících 50% ceny nájmu, tj. ………………. musí být pronajímateli uhrazeno nejpozději 5 dní před nástupem převodem na účet, tak aby částka byla v den nástupu připsána na účet pronajímatele.

 

Poplatek za elektrickou energii je nájemník povinen uhradit poslední den pronájmu v hotovosti dle skutečné spotřeby. Za 1 KWh 5 Kč.

 

Poplatek za plyn je nájemník povinen uhradit poslední den pronájmu v hotovosti dle skutečné spotřeby. Za 1m3 20 Kč.

 

Pronajímatel si ponechává právo odstoupit od smlouvy v případě, že výše uvedené termíny plateb nebudou ze strany nájemníka dodrženy.

 

 

 

10. Bankovní spojení pronajímatele

 

Jméno banky: G Money

 

Číslo konta: 166844916kód banky: 0600

 

 

 

11. Klíče

 

Pronajímatel předá nájemníkovi na počátku pronájmu klíč, který nájemce pronajímateli vrátí v den odjezdu.

 

12. Odpovědnost

 

Nájemník je odpovědný za škody způsobené nejen jím samotným, ale i ostatními osobami, které s ním nemovitost využívají. Nájemník rovněž odpovídá za dodržování Domovního řádu ze strany všech osob.

 

13. Písemná forma

 

Změny a doplňky této smlouvy je možno provádět výhradně písemnou formou.

 

14. Omezeně platná doložka

 

Pokud budou jednotlivá ujednání této smlouvy zcela nebo zčásti neúčinná nebo pokud se v této smlouvě nachází smluvní mezera, není platnost ostatních ujednání této smlouvy dotčena.

 

Namísto neúčinného ujednání nebo k vyplnění smluvní mezery bude zvoleno přiměřené opatření, které bude v souladu se zákonem a vůlí obou smluvních stran.

 

15. Volba práva

 

Platí české právo.

 

V _____________ , dne ______________

 

 

_________________________

Pronajímatel

V ___________ , dne ___________

 

 

____________________________

Nájemník

 

 

 

 

 

Domovní řád

 

 • Na chalupě mohou být ubytováni pouze hosté, kteří jsou k ubytování přihlášeni po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného dokladu totožnosti.
  Užívání zařízení chalupy je dovoleno pouze osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

 • V době od 22:00 do 7:00 jsou hosté povinni dodržovat noční klid.

 • V pokoji, nebo společenských místnostech NESMÍ hosté bez souhlasu pronajímatele přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 • Není dovoleno užívat vlastní elektrické spotřebiče s výjimkou holících strojků, vysoušečů vlasů a osobních počítačů.

 • Kouření je v celém objektu PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO!!!.

 • Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli a uhradit tímto způsobenou škodu.

 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v prostorách chalupy. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách chalupy a na jejím prostranství.

 • Za škody způsobené hostem na majetku chalupy odpovídá host podle platných předpisů (dle inventurního seznamu).

 • Pronajímatel neodpovídá za věci vnesené hostem do chalupy, dále za peníze a cenné věci (tzn. šperky apod.)

 • K chalupě je možno přijíždět vozidly pouze po přístupové cestě a parkovat na určených místech - není dovoleno ponechání motoru v chodu.

 • Vstup na okolní pozemky, zahradu i parkovací plochu je pouze na vlastní nebezpečí hosta.

 • Rozdělávání malého ohně za účelem opékání je povoleno pouze na ohništi a po skončení je nutno, aby host tento oheň řádně uhasil.

 • · Host ubytovaný na této chalupě je POVINEN dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel právo smluvní poměr s ním ihned bez náhrady ukončit.

   

  Jsme rádi, že jste si zvolili právě náš objekt a doufáme, že strávíte krásnou dovolenou, která vás přesvědčí k opakovaným pobytům u nás v Roubence Melánce.
  Věříme, že dodržováním těchto jasně daných zásad oběma stranami nájemce/pronajímatel je dán základ Vaší klidné dovolené.

 


K ceně za ubytování bude připočtena částka za skutečně spotřebované el. energie, plyn.

Uvedené ceny jsou za týdenní pobyt, zpravidla od soboty do soboty.


Příjezd a předání roubenky objednavateli je možný po 16:00 hodině, po dohodě i dříve.
Roubenku je nutné opustit v den odjezdu nejpozději do 10:00 hodin, nebo dohodou.